ipuplyr.gif (3351 bytes)Hawaiian Melodies Reference Collection: He Mele Aloha List
(2003, 2004)
 Alphabetical  [Na-O]
Information & Explanation about this page - please read first; click here:
 Created Feb 2004  ©2004 Mondoy Music |  Last updated: 02/12/2020


Songs in ALPHABETICAL Order  HMA   He Mele Aloha  (Wilcox, Hussey, Hollinger & Nogelmeier; Honolulu, 2003)
TITLE                          Ref pg    solfege          Text/Music Authors; year
Click on linked title for sound clips (free) / sheet music (notation score) (some free, some donation)


Nā Aliʻi                    HMA 186 m, r, r, dTLS Kuahiwi, Samuel; ca. 1928    
Nā Hala O Naue       HMA 188 ddMSdMS, TdTd  Kahinu, J.; 1888          
Nā Hoa Heʻe Nalu    HMA 189 mfmrTSS, rmrddS Pukui, Mary K./Aluli, Irmgard Farden; 1970's
Nā Kuahiwi ʻElima    HMA 190 Smdd, ddLdffdmd Beamer, Helen Desha ©1953
Nā Lei O Hawaiʻi      HMA 191 s, fmrLTd King; 1915                                   
Nā Makani ʻEhā         HMA 192 Kamakahi, Dennis; 1970's (?)
Nā Moku ʻEhā          HMA 194 m, rmr, d, TdT Kealoha, J.; 1920             
Nā Pua Lei ʻIlima      HMA 195
Nāmolokama Lā       HMA 196
Nani Haili Pō I Ka Lehua HMA 197 sd'sf#sls, d'sf#sls Konia;  1888         
Nani Hanalei              HMA 198 SSSLSF#Sls  Davis, Peter "Kai"; 1940's 
Nani Kaua'i               HMA 199 SSLdmd, Ldlsm 'Alohikea, Lizzie; 1918    
Nani Nuʻuanu            HMA 200
Nani Wale Lïhuʻē       HMA 201  Sdmfm, Sdrmfm Leleiöhoku & Mrs. Kamakau; publ 1897
Niu Haohao               HMA 202 SrrrTS, ddrmd Mossman, Bina; 1924              
No Ka Pueo              HMA 203 dTrdS, rTrd  Kä'eo, Samuel Kalani; (?date)
Noho Paipai              HMA 204 d, ddLS, d, Tdrd Unknown; early 1900's (?) 
Now Is the Hour        HMA 205
Old Plantation            HMA 206 SdTdmslsMontano, Mary Jane & Nape, David; 1890's
                                   
A       A Choral Arr.
On the Beach at Waikīkī HMA 207 ddddTdTdSLSF#LmrL Kailimai, Henry & Stover, G.H.; 1915 
ʻŌpae Ē  HMA 208 SMd, SMd  Päkï, Pilahi & Aluli, Irmgard Farden; (?date)  A