He Lei No Ka‘iulani   Sheet Music: Hopkins Aloha Collection of Hawaiian Songs 1899, 1928)   26


Soundclips, for educational purposes only: click to see if available (contact me if needed)
GO Download/Print    GO Download/Print                 
This key: D  Solfege: 
d'tlsf#lsm

Orthography (and other data) needed Mahalo!

1. O ua mau | pua le- | hua
I | lawe ʻia | mai no ku‘u | lani
I wili | ʻia me | maile lau | li‘i
I | ohu i | wehi no Ka‘iu- | lani
Me he | pūnohu ‘ula | ala i ke | kai
Ka no- | hea no- | hea ke ʻike | aku
I | ku‘u | wehi | lani
E | ola mau o Ka- | ‘iuona- | lani

HUI
E | ki‘i mai | ho‘i e lei e Ka- | ‘iulani i ka | ʻiu o | luna
I ko | lei le- | hua pua- | kea i | wili ʻia me | maile lau | li‘i 

2. Maka- | maka ka ʻō- | nohi o kau | kama
Ka- | hiko maila | i ka pae ʻō- | pua
E hō- | ‘ike mai | ana ku‘u lani
Ue | mau lei le- | hua puakea | nei
I | haku ʻia | me ka miki- | oi
Me ka | hala o naue i ke | kai
Lau-| a‘e a- | ‘ala ʻo ma- | kana
He ma- | kana nou no ka- | waihau | mai

Translation needed [Source]
Orthographical corrections requested


Red rising mist coming from the sea

Hua ‘ōlelo: Edwards, John, ca. 1897
Leo:  ibid.  or Hopkins, Charles K. (?)

Downbeat  (pink) | ) markings are original to ACHS.  Downbeat  (blue)  ) markings differ from ACHS and are suggested to reflect current musical / linguistic practice and sensibilities.
Soundclip: 2004/2020 Mondoy Music  All rights reserved. You have my permission to save this midi file to your desktop for your personal use.  If your use of this midi file goes beyond  home or school use, please contact me.
Mahalo!
Bibliography: KBMH Ka Buke Mele o na Himeni Hawaii Holstein 1897 (Bishop Museum 2003)
KHHH Ka Hoonanea o na Home Hawaii Keakaokalani & Bright 1888
ACHS Aloha Collection of Hawaiian Songs Wall, Nichols Co. 1899, 1928
NMHN Nā Mele o Hawaiʻi Nei, Elbert & Mahoe; University of Hawai‘i Press; Honolulu, 1970
QS The Queen's Songbook, Hui Hānai; Honolulu, 1999
HMA He Mele Aloha Wilcox, Hussey, Hollinger & Nogelmeier; Honolulu, 2003


GO Download/PrintEducational score from research efforts of Mondoy Music:
contact me via e-mail (click graphic on the LEFT) to inquire if available for download (for a very small donation.)
Click here to see a sample educational score


2017 Mondoy Music  All rights reserved. Used with permission. Do support quality publications of Hawaiian music by purchasing their books. Mondoy music research scores are for educational use only, any other use is considered unethical. If authorized*, you have permission to save this midi/mp3 file to your desktop for your personal use. Permission to use / Request to send music scores: Contact mondoymusic AT gmail DOT com  ||  main website: www.mondoymusic.com  Go to Mondoy Music Web Main Index (at the left) for more options