Christus Toen  by J.P Lecot             

Some key pronunciations issues; Flemish is very gutteral, and has many odd (to us) diphtongs.
The "G" is like clearing your upper back pallete, like a doggie-growl. Hence God is "Hohd".
Anything with an "ij" is like a "ay" sound... hence zij is "zay", Hij is "hay", zijn is "zayn". 
Die is "dee" weer is "wear" Het is "hut"        Ui is "aou", starting with an "apple" sound of a, hence kruis sounds "kraous"
Mark Barsher helped us with the pronunciation on the mp3 files. He is an 'Iolani School teacher. Mahalo, Mark!

  1. Lof zij aan God, die telkens weer, vergeving schenkt, zoals beloofd, vertrouwvol laat ons gaan lot Hem
        Praise God,                  who always is,                   forgiving,                           as promised.                    Trusting, we will go to him

REFRAIN: Zover ging zijn liefde voor ons. Amen! Alleluia!
                           So far goes           his love for us.                          Amen! Alleluia

Christus toen, Christus vandaag, Christus morgen en immervoort.
Gij zijt God, liefde en licht, wij zijn hier mu Gij ons roept.
       Christ before,        Christ now,                          Christ tomorrow, and ever more.                            He is God, love and light,                        we here now              praise him.

 

 2. Lof zij aan God, een mens als wij, Hij die voor ons geleden heeft en op het kruis gestorven is. REFRAIN
            Praise God,                human as we are,                he for us, gave himself.                               and on the cross died
3. Lof zij het Kind van Betlehem dat uit de Maagd geboren is, zoon van de mensen, Zoon van God.  REFRAIN
          Praise the child of Bethlehem,                  who was born of the virgin,                      son of man,                            Son of God.
4. Lof zij de Heer, de Herder goed; Hij komt van ver en zoekt ons opals wij verdwaald, veloren zijn. REFRAIN
           Praise the Lord,          the Good Shepherd,     he comes to seek out we who                              are wandering and lost.
5. Lof zij het Woord, tot ons gericht, 't'levende Woord, Gods eigen Zoon, Hij, onze Meester, onze Weg. REFRAIN
           Praise the Word,            told unto us,                the living Word,                God's only son,                  he, the master, the way.
6. Lof zij de God, Hij die ons geeft: voedsel en drank un brood en wijn, wil Hij voor ons en allen zijn REFRAIN
               Praise God,        He gives us the gift:         he that gave food and drink in bread and wine,               for us and all.
7. Lof zij de Heer, het Offerlam dat onze zonden op zich nam en zich voor ons gegeven heeft. REFRAIN
           Praise the Lord,         the sacrificial lamb, that took upon himself our sins                        that we might be forgiven.
8. Lof zij het Lam dat werd geslacht, en uit de doden opgestaan, met ons de eeuwen door blijft gaan. REFRAIN
         Praise to the Lamb,   that was slain,                           and from the dead is risen,                             with us forever abiding.
9. Vader en Zoon en Heil'ge Geest, U zij de lof, se eer, de macht! God is de Heer in eeuwigheid.  REFRAIN
        Father, and Son and Holy Spirit,                     to you the praise, the glory and the power.     God is the       Lord for      eternity.

Soundclips: Listen in "ALL" ||

Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
sung ALL
Voice | Downloadable  
pronunciation ALL
  
Key: Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
           
midi     mp3
  
  

usic for our churches.


  Info about Midi Files